tetsunosukeのnotebook

tetsunosukeのメモです

子供とは賃金契約を結ぶ

http://www.doblog.com/weblog/myblog/11270/2111529#2111529